Utstillerinformasjon

Her finner du diverse informasjon om messen

Reglement

Reglement for utstillere på VVS – VA messen Vest:

 1. VVS VA messen er en åpen fagmesse som skal vise fagfolk og publikum tidens materialer, utstyr, tjenester og kompetanse for bygg og anlegg, boliger og hytter
 2. Adgang til messen har alle i byggenæringens verdikjede herunder: rørleggere, ventilasjonsentreprenører, montører, tekniske konsulenter, prosjektledere, studenter, beskrivende arkitekter, byggherrer, eiendomsselskaper, tjenesteytende selskaper, produsenter, grossister, forhandlere, importører og agenter samt institusjoner tilknyttet byggenæringen.
 3. VVS VA messen er en profilerings- og salgsmesse. Det er anledning til ordreopptak og kontrakts slutninger.
 4. Påmelding sendes elektronisk via vår hjemmeside. Påmelding blir registrert når skjemaet foreligger i utfylt og akseptert, og innbetaling i henhold til reglementes punkt 8 er mottatt. Hvert skjema gjelder kun for en utstiller. Ved deltakelse på felles stand må hver utstiller fylle ut separat påmeldingsskjema og betale egen påmeldingsavgift. Dette gir rett til markedsføring/utstillerliste på hjemmeside hos arrangør. Påmeldingen er bindende. Arrangøren avgjør om påmeldingen godkjennes eller ikke. Arrangøren gir ikke refusjon for eventuelle feil i utstillerlister.
 5. Oridinær påmeldingsfrist utløper 15. april  i messeåret. Arrangøren forbeholder seg rett til å avslutte registreringen hvis messen skulle bli fulltegnet før fristens utløp. Arrangøren forbeholder seg også rett til å justere anmeldt areal +/- 2 m2. Endringer utover dette avtales særskilt med utstiller.
 6. Plass anvises i den utstrekning det er mulig i de tilhørende varegruppe
 7. Plassavgiften beregnes etter følgende satser:

                        Kvadratmeter pris kr. 1600 eks mva

 Standstørrelser:

 • ​12 m2
 • 15 m2
 • 18 m2
 • 24 m2
 • ​Stand utover 24 m2 på forespørsel

Påmeldingsavgift pr. utstiller kr. 2490 eks mva. I tillegg innkreves myndighetenes pålagte merverdiavgift. Minsteareal er 12 m2

        8. Påmeldingsavgift beregnes ved registrering

 1. halvdel standleie (50%) faktureres med betalingsfrist 15. mars i messeåret
 2. halvdel standleie (50%) faktureres med betalingsfrist 30. juni i messeåret

Det beregnes til enhver tid gjeldende morarente pr.mnd ved betaling etter forfall. Ved manglende betaling innen fastsatte frister gir dette arrangør retten til å anse denne plassen for ledig og selge den videre.

 

 1. Retningslinjer med evt. avmeldinger:
  Under envher omstendighet tilbakebetales ikke påmeldingsavgiften. Ved en avmelding før 15. april i messeåret refunderes innbetalt standleie. Ved avmelding etter 31. januar i messeåret opprettholdes kravet om fullt oppgjør for bestilt antall m2. Det gis ingen refusjon.
 2. Fremleie av utstillingsplass er under enhver omstendighet ikke tillatt. Det er anledning til å samarbeide med andre leverandører, men da for varer og tjenester som hører under messens fagområde. For medutstillere gjelder samme reglement som for øvrig. Medutstillere må betale en påmeldingsavgift for å få sitt navn med i markedsføringsmateriale.
 3. Bare varer og tjenester som er påmeldt, kan vises på messen. Arrangør avgjør hvilke varer og tjenester som er tillatt i tråd med konsept.
 4. Plakater o.l kan ikke settes opp på messeområdet uten spesiell tillatelse fra arrangøren. Vareprøver og reklamemateriell må kun deles ut på egen stand.
 5. Terminer for innsendelse av arrangementsskisse og bindene bestillinger på teleutstyr, vann og avløp etc. må overholdes. Frister for innsendelse av planskisse, skjemaer og annet utstyr må overholdes. Alle bestillinger er bindende. Utstiller har selv ansvar for å sette seg inn i de tekniske detaljer for egen stand, eventuelle brann skap, stolper og lignende.
 6. Bruk av stemmeforsterker, stereoanlegg eller mikrofon er ikke tillatt. Det oppfordres til å ta hensyn til medutstillere samt publikum. Arrangør ser seg nødt til av hensyn til medutstillere å plassere stands hvor demonstrasjon av verktøy el og som medrøfer støy til et egnet sted. Dersom det skulle forekomme uenighet eller konflikter mellom utstillere, beslutter arrangøren nødvendige tiltak.
 7. Utstillere er ansvarlig for skader som de påfører bygninger, innredninger og anlegg. Arrangørens og myndighetenes instrukser og anvisninger må følges nøye. Overskrider belastningen av varer og utstyr 500 kg. pr.kvm, må det anføres på påmeldingsskjemaet. Utstilleren må dekke utgifter til nødvendige fundamenter eller forsterkninger.
 8. Arrangøren besørger vanlig vakthold fra monteringen starter til demontering er avsluttet, men påtar seg intet ansvar for de utstilte varer, utstyr og tredjepersoners eiendeler. Utstillerne må selv dekke alle nødvendige forsikringer. Det er ikke lov i messens åpningstider å ha ubetjente stands eller å starte demontering før anviste tider. Dette er grunnet sikkerhet ift mennesker og utstyr.
 9. En bestilling anses som endelig etter 15. april i messeåret. Ved en reduksjon av antall m2 gis det ingen refusjon etter denne datoen med mindre arrangøren ser seg nødt til å endre antall m2 ift justeringer iht. uttegning.
 10. Utstillere må selv sørge for transport, pakking, montasje, demontering og bortkjøring av varer og dekorasjonsmateriell. Alt gods må være godt merket med navn og standnummer. Arrangøren vil ha en egen speditør som tar seg av dette og vil kontakte samtlige utstillere for transport til og fra messeområdet.
 11. Arrangøren besørger renhold av publikumspassasjer og vanlig daglig renhold av stands. Ekstra rengjøring må bestilles og utføres etter regning. Når standen er demontert, må den forlates rengjort og fri for dekorasjonsrester, spiker, fundamenter og lignende. I tilfelle forsømmelse, forbeholder arrangøren seg rett til å foreta den nødvendige opprydding for utstillers regning.
 12. Dersom arrangementet på grunn av krig, revolusjon, streik eller andre av partene helt uforskyldte årsaker ikke vil kunne gjennomføres, har ingen av partene krav på hverandre. Eventuell innbetalt avgift, med fradrag av påløpte omkostninger, tilbakebetales. Skulle arrangementet bli avbrutt av force majure etter at det er åpnet, blir tilbakebetalingen redusert forholdsmessig etter antall dager åpent av planlagt antall dager.
 13. Enhver påmelding anses bundet av dette reglement uansett om det er tatt forbehold av noe slag. Arrangøren avgjør eventuelle tvister om forståelsen av dette reglementet.  

Vi bruker Bodoni som leverandør på all bygging av stands i messehallen.

Hver stand  er utstyrt med:

 • 1 strømfremlegg 16 amp
 • 1 lysskinne med 4 spotter
 • Sento messevegg, hvit i størrelse 2,5 meter høy og 1 m bred per vegg.

Bodoni vil kontakte dere angående videre muligheter for dekor og utforming av deres stand.  En standard stand vil bli levert med hvite vegger som beskrevet ovenfor.

Dersom dere ønsker å dekorere standen utover dette, vil Bodoni være behjelpelig med dekor og innredning av standen. Eksempelvis med møbler og dekorering.  All bestilling utover standard vil gå direkte mellom den enkelte utstiller og Bodoni.

 

Mål på stands:

Vi opererer med følgende standardmål i utstillingen:

 • 12 m2 = 4 meter bred x 3 meter dyp
 • 15 m2 = 5 meter bred x 3 meter dyp
 • 18 m2 = 6 meter bred x 3 meter dyp
 • 24 m2 = 6 meter bred x 4 meter dyp

 

Vi kan tilby spesialtilpassede stands etter avtale.

 

Alle hjørnestands vil bli levert med 2 vegger mot nabostands. Det vil komme en drager for å støtte opp veggene.
Hvis dere ønsker 3 vegger, ta kontakt med Bodoni for bestilling av dette uten kostnad. 

NB: Maks byggehøyde på alle stands er 3,8 meter

All logistikk og frakt av utstillerutstyr (uavhengig av størrelse) for messen må håndteres gjennom vår leverandør TL Logistikk. Ingen varer kan sendes direkte til Grieghallen da de ikke har mottak og oppbevaringsmuligheter.

Tungt utstyr må sendes og avtales levert på stand av vår leverandør:
TL Logistikk
Telephone: +47 55 19 55 50
Telefax: +47 55 19 55 15
Mobile: +47 953 01 169
E-mail: stein@tllogistikk.no

All kontkakt og korrespondanse angående frakt, lagring og betaling går direkte mellom den enkelte utstiller og TL Logistikk.

Bruk følgende adresse for levering av gods/varer:
TL Logistikk
Hjortlandsvegen 1
5135 Flaktveit
Norway

Merk leveransen med: VVS-VA messen 2019/ Firmanavn/ Stand adresse

Her er link til nettbutikken: https://exhibition.bergenexpo.no/ 

Dersom du har spørsmål til denne, venligt kontakt Torstein Danielsen i Bodoni
Mobil: 922 36 451
Epost: torstein.danielsen@bodoni.no

Opprigg av stands:  

 • Tirsdag 20. august:

Mulighet for rigg av større konstruksjoner etter avtale. Kontakt kim@vvsogvamessen.no

 • Onsdag 21. august  fra kl. 08:30 – 22:00

Rigg av stands utstillere

Nedrigg av stands :

 • Fredag 23. august fra kl. 17:30 – 22:00

Alt gods må være ute av messehallen seinest kl 11:00 lørdag 24. august – kontakt TL logisitkk om du trenger oppbevaring.

Messens åpningstider:

 • Torsdag 22. august 09:00 – 17:00
 • Fredag 23. august 09:00 – 17:00

Hotell kan bookes via Revy og Teaterservice.

Henvend dere til Mona i Revy og Teaterservice:
Epost: ​mona@revyogteater.no
Telefon: 55 21 61 56